Įvairovės Chartija

Services

We conduct training and seminars, organize consultations, facilitate discussions, and do D&I evaluations. Contact us if you are interested in the following topics:

Diversity management

What is diversity management and how to ensure an open work culture

Self-assessment

How to self-assess your organization in terms of diversity and inclusion

Internal communication

How to communicate to your employees about diversity and equal opportunities

Accountability

How to practically live up to D&I standards and ensure accountability

Adjusting conditions

How to adapt working conditions for people with different abilities

Setting goals

How to raise achievable goals to become open and inclusive

Codes of ethics

How to develop codes of ethics that work in practice

Equal opportunities

How to ensure equal opportunities at work and avoid discrimination

Įvairovės valdymas

Kas yra įvairovės valdymas ir kaip užtikrinti atvirą darbo kultūrą

Įsivertinimas

Kaip įsivertinti savo organizaciją įvairovės ir įtraukties srityje.

Vidinė komunikacija

Kaip komunikuoti savo darbuotojams apie įvairovę ir lygias galimybes

Atskaitomybė

Kaip užtikrinti organizacijos atvirumą visuomenei ir atsiskaityti už veiklas.

Sąlygų pritaikymas

Kaip pritaikyti darbo sąlygas skirtingų gebėjimų asmenims.

Tikslų kėlimas

Kokius tikslus kelti siekiant tapti atvira organizacija

Etikos kodeksai

Kaip kurti praktikoje veikiančius etikos kodeksus

Lygios galimybės

Kaip užtikrinti lygias galimybes darbe ir išvengti diskriminacijos.